Till toppen av sidan

MILJÖINFORMATION

I enlighet med artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) vill KONE Corporation och dess dotterbolag (kollektivt ”KONE”) härmed informera sina kunder om förekomsten av ämnen i den aktuella kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande (senast uppdaterad den 15 januari 2019) i vissa KONE-artiklar.

Användning av bly i KONE-artiklar

KONE strävar alltid mot att avlägsnably från sina artiklar. Observera dock att följande KONE-artiklar som levereras inom EU innehåller bly i en koncentration som överstiger 0,1 % i vikt:

  • Påfyllnadsbitar av bly som används i motvikter till KONE MonoSpace 700™- och KONE TranSys™-hissar med låg schakttoppshöjd eller med mycket lite utrymme för motvikten.
  • Blybatterier i alla hissar.
  • Vissa elektriska och elektroniska artiklar på kretskort och i lagringsenheter i KONEs elektrifieringslösningar.

De nämnda artiklarna utgör ingen säkerhetsrisk för kunder eller slutanvändare vid normala användningsförhållanden, förutsatt att hissen används enligt KONEs instruktioner och artiklarna kasseras i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site