Rättsligt meddelande

Genom att gå in på KONE Corporations eller något av dess dotterbolags (nedan kallat ”KONE”) webbsidor på www.kone.com eller någon av dess undersidor (nedan kallad ”webbplats”) godkänner du följande villkor. Du får inte gå in på den här webbplatsen om du inte accepterar alla följande villkor.

Genom att gå in på KONE Corporations eller något av dess dotterbolags (nedan kallat ”KONE”) webbsidor på www.kone.com eller någon av dess undersidor (nedan kallad ”webbplats”) godkänner du följande villkor. Du får inte gå in på den här webbplatsen om du inte accepterar alla följande villkor.

Begränsad licens

Under förutsättning av de villkor som anges här och alla tillämpliga lokala lagar och förordningar ger KONE dig en icke-exklusiv, icke överlåtbar, personlig och begränsad rätt att gå in på, använda och visa denna webbplats och åtföljande material för personligt bruk. Detta tillstånd är ingen överlåtelse av äganderätt till webbplatsen och material som finns på denna och är föremål för följande restriktioner: (i) för alla kopior av webbplatsen och materialet måste du behålla alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt från KONE och (ii) du får inte ändra, sprida, överföra eller spara webbplatsen eller materialet på något sätt eller kopiera eller offentligt visa eller framföra eller på annat sätt använda webbplatsen och materialet för några offentliga eller kommersiella ändamål, förutom det som uttryckligen tillåts här.

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat, © KONE Corporation. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats här.

Varumärken

Varumärkena ”KONE”, ”Monospace®”, ”Ecodisc®”, ”Minispace™”, ”Maxispace®”, ”PowerDisc®”, ”TranSys™”, ”KONE EcoMaster®”, ”KONE e-OPTIMUM™”, ”Alta™”, ”KONEMATIC™”, ”KoneXion™”, ”KONE Care™”, ”KONE Polaris™”, ”TravelMaster™”, ”TransitMaster™”, ”Dedicated to People Flow™” och KONEs alla andra varumärken, KONEs produktnamn, logotyper, kommersiella symboler, handelsnamn, slogans, registrerade eller inte, och tjänster är varumärken som tillhör KONE. Din tillgång till den här webbplatsen ska inte tolkas som beviljande – underförstått, genom estoppel eller på annat sätt – av någon licens eller rätt att använda märken som visas på webbplatsen utan skriftligt samtycke från KONE i förväg.

Ändring av webbplatsen

KONE förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till detta rättsliga meddelande, eller återkalla eller begränsa tillgång till webbplatsen när som helst och utan förvarning.

Friskrivningsklausul

Innehållet på webbplatsen presenteras ”som det är” och ”som tillgängligt”. Användningen av information, verktyg och tjänster på webbplatsen sker på användarens eget ansvar och KONE utfärdar inga löften eller garantier om informationens, verktygens eller tjänsternas riktighet eller funktionalitet. Förutom det som krävs enligt gällande lag ges ingen garanti av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, vad gäller webbplatsens tillgänglighet, riktighet, pålitlighet eller innehåll.

Ansvarsbegränsning

Förutom det som krävs enligt gällande lag är KONE inte ansvarig för några direkta, indirekta, oförutsedda eller speciella skador eller följdskador, förlorad vinst eller verksamhetsavbrott som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda denna webbplats och de tjänster som denna webbplats tillhandahåller, även om KONE har underrättats om sådana skador. KONE ska inte vara ansvarig för eventuella felaktigheter, fördröjningar eller avbrott på denna webbplats och ska inte vara förpliktigad att meddela användarna när information har uppdaterats. KONE är inte ansvarig för eventuella förluster eller skador som orsakats av din tillit till data eller tjänster på webbplatsen eller data som användaren matat in på webbplatsen.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser och resurser som ägs och drivs av tredje part. KONE tar inte på sig ansvar och utfärdar inte några som helst löften eller garantier för material som skapats eller publicerats av tredje part som webbplatsen har en länk till.

Inskickade uppgifter

Genom att skicka information eller material (som feedback, data, svar, frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, order, förfrågningar eller liknande) till KONE, till exempel via e-post eller via webbplatsen, samtycker du till att: (i) materialet inte innehåller element som är olagliga, ärekränkande, nedsättande, oanständiga, pornografiska, skymfande, trakasserande eller hotande eller på annat sätt olämpliga för publicering; (ii) du vidtar rimliga åtgärder för att genomsöka och ta bort eventuella virus eller annat förorenande eller destruktivt innan något material skickas in; (iii) du äger materialet eller har obegränsad rätt att skicka det till oss, och KONE kan publicera materialet och/eller införliva det eller koncept som beskrivs i det i våra produkter utan kompensation, användningsrestriktioner, angivande av källa, ansvarighet eller ansvarsskyldighet; och (iv) du accepterar att inte vidta rättsliga åtgärder mot KONE angående material som du skickar in, och du accepterar att hålla KONE skadeslös om någon part vidtar rättsliga åtgärder mot KONE angående det material som du skickar in.

Rättsligt meddelande

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site