Svenska idrottsanläggningar brister i tillgänglighet

Pressmeddelande Publicerat 11-22-2018

Alla har rätt till ett fysiskt aktivt liv. Oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. Att exkludera människor med funktionsnedsättning från möjligheten att ta sig in i och runtom i svenska idrottsanläggningar skapar stora hälsoklyftor. Endast fyra procent av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 procent för resten av befolkningen. Här har kommunala idrottsanläggningar ett viktigt jobb att göra.

Trots det så visar Tillgänglighetsundersökningen 2018 att många anläggningar fortfarande har kraftiga brister när det kommer till tillgänglighet. I dagsläget saknar närmare 60 procent av idrottsföreningarna som deltog i undersökningen en tillgänglighetsplan eller tillgänglighetspolicy att jobba mot. Samma procentsiffra säger i undersökningen att de inte vet om de planerar någon form av tillgänglighetsanpassning i framtiden. Politiska beslut säger dock att tillgänglighetsperspektivet bör finnas med från början när verksamhet, information och lokaler planeras*.

KONE och Parasport Sverige har nyligen gjort en uppföljning på den tillgänglighetsundersökning som genomfördes under 2016 och som lyfter frågan om tillgänglighet på svenska idrottshallar. Undersökningen kan konstatera att det generellt saknas tydliga inriktningar när det kommer till tillgänglighetsarbetet, och att det fortfarande finns mycket kvar att göra inom området.


– Undersökningen synliggör många allvarliga konkreta problem. I dagsläget exkluderas alldeles för många barn, ungdomar och vuxna ifrån idrottslivet på grund av bristande tillgänglighet. Vår vision är att alla Sveriges idrottsanläggningar ska vara tillgänglighetsanpassade vilket borde vara en självklarhet år 2018, men tyvärr har Sveriges kommuner mycket kvar att göra för att nå dit, säger Johan Strid, generalsekreterare, Parasport Sverige.

Att inte möjliggöra fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning bidrar också till en ökad hälsoklyfta, då de som vill men inte kan idrotta ställs utanför samhället. Endast fyra procent av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 procent för resten av befolkningen. Ohälsa i sig är upp emot tio gånger sämre hos målgruppen i jämförelse med övrig befolkning.

– För att minimera hälsoklyftan krävs det att fler människor med funktionsnedsättning kommer i rörelse och får ett mer aktivt liv. Vi behöver fler svenska parasportare och för att nå dit behöver alla, oavsett funktionsnedsättning, ha möjlighet att ta sig till, in och röra sig fritt i alla våra anläggningar. Detta innebär bland annat att automatiska dörröppnare, tillgängliga omklädningsrum, duschar och ledstråk måste finnas. Förutom detta behöver också fler parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning finnas i anslutning till våra anläggningar. Detta är också avgörande för att minska hälsoklyftan i framtiden, säger Stefan Jansson, rekryteringsansvarig, Parasport Sverige.

KONE och Parasport Sverige arbetar tillsammans med kommuner och fastighetsägare för att öka takten av arbetet med tillgänglighetsanpassningar i idrottshallar. Kommunerna har en viktig hälsofrämjande roll och kan påverka huruvida en människa med funktionsnedsättningar kan röra sig både till träningslokalerna men även inuti dem. Kommuner ansvarar och ska stå för kostnaden av tillgänglighetsanpassning då de ofta äger själva anläggningen.

Undersökningen visar dock att endast 14 procent av respondenterna har lyft tillgänglighetsfrågan till en ansvarig politiker i kommunen.

– För att förändra förutsättningarna krävs det gemensamma kraftsamlingar. Vi ser att både kommuner, fastighetsägare och idrottsföreningar måste arbeta aktivt med tillgänglighetsfrågor. Alla aktörer, vare sig det handlar om privata eller offentliga, måste samarbeta för att bidra till att människor kan leva ett mer aktivt liv, avslutar Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät som skickades ut till lokala idrottsföreningar runt om i Sverige. Parasport Sverige stod som avsändare till webbenkäten. 2005 stycken idrottsanläggningar, geografiskt utspridda i Sverige, deltog i undersökningen.

Läs undersökningen i sin helhet här »

Snabba fakta från undersökningen
60 procent saknar en plan för tillgänglighet i idrottsanläggningar.
63 procent tycker att tillgängligheten är medel eller sämre på deras idrottsanläggning.
60 procent vet inte om de planerar någon tillgänglighetsanpassning i framtiden.

För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64

Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, johan.strid@parasport.se, 070-885 36 46.

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. 2017 hade KONE en omsättning på 8,9 miljarder euro och vid årets slut nästan 55 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. kone.se

Dela den här sidan

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site