Svenska idrottsanläggningar är inte tillgängliga för alla

Pressmeddelande Publicerat 11-29-2016

Ett fysiskt aktivt liv är en rättighet för alla enligt den senaste FN konventionen*. Trots det brister många svenska idrottsanläggningar i tillgänglighet och en ny undersökning visar att 60 procent av de tillfrågade idrottsanläggningarna att de inte planerar några uppdateringar eller förändringar framöver. Flera saknar rent av riktlinjer för hur man ska arbeta med tillgänglighetsfrågor i sina lokaler.

KONE och Parasport Sverige har tagit pulsen på tillgänglighetsfrågor** på svenska idrottsanläggningar. Nästan alla idrottsanläggningar anger att de har gjort någon form av tillgänglighetsanpassning. Anpassningarna behöver dock bli fler. Endast en av tre idrottshallar svarar att de gjort anpassningar som bredare hisskorg för att få plats med sin rullstol, automatisk dörröppning av hiss och en av fem uppger att de har plattformshiss från mark till entréplan för att kunna komma in i byggnaden.

– Vi har kommit en bit på vägen mot ökad tillgänglighet, men det är långt ifrån tillräckligt. Till exempel är räcken, punktskrift och automatiska dörröppnare relativt enkla åtgärder och ibland en förutsättning för att kunna utöva sin idrott överhuvudtaget. Vi arbetar för att alla ska kunna delta i fysisk aktivitet och då får det aldrig vara ett hinder att ta sig in och runt i själva idrottsanläggningen, säger Johan Strid, generalsekreterare, Parasport Sverige.

Få jobbar aktivt med tillgänglighet
Diskussionen i den bostadspolitiska debatten angående eventuella regellättnader gör att tillgänglighet riskerar att komma i kläm. I det läget anger en av tre av de tillfrågade idrottshallarna att man inte arbetar med någon form av tillgänglighetsplan*** alls, varken en egen författad eller en som följer kommunens riktlinjer. Frågorna som ställts till idrottsanläggningar i undersökningen via TNS Sifo, har även besvarats av ett 60-tal lokala Parasportföreningar. Det finns enligt föreningarna ett stort behov av att öka tillgängligheten, och hela 44 procent anger att de lyft tillgänglighetsfrågan till ansvariga politiker i kommunen. KONE har lång erfarenhet av att jobba med tillgänglighet i sina produkter och ser det viktigt att tillgänglighet inkluderar alla.

– Vi hoppas att fler kommuner och fastighetsägare framåt vill arbeta mer aktivt med att kartlägga och åtgärda enkla hinder samt få fler att förstå vikten av tillgänglighetshöjande insatser för idrottsanläggningar, men även bostäder generellt, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige.

Parallellt med telefonintervjuerna har allmänheten tillfrågats om tillgänglighetsfrågors betydelse. 77 procent tycker att tillgänglighet i idrottshallar är mycket viktigt****. Samtidigt är trycket från allmänheten på idrottshallarna lågt. Tre av tio idrottshallar uppger att de aldrig fått in synpunkter från allmänheten om tillgängligheten i hallarna, och drygt hälften säger att de endast fått någon synpunkt per år.

– Samhällets påtryckningar är såklart oerhört viktiga för dessa frågor. Detta är inte en fråga enbart för en minoritet. Möjligheten för alla medborgare att ha ett aktivt liv, går hand i hand med flera positiva samhällsekonomiska effekter, avslutar Johan Strid.

Hela undersökningen finns att läsa här »

Parasport Sveriges hemsida »

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-7523564
Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, johan.strid@parasport.se, 0708 85364

Snabba fakta från undersökningen

Vanligaste anpassningarna
96 % har anpassade toaletter
83 % har anpassade parkeringsplatser

Minst vanliga anpassningarna
20 % har plattformshiss från mark till entréplan
25 % har punktskrift och ljudmeddelande vid hissen

Styrdokument och webbinformation
28 % arbetar inte utifrån något styrdokument för tillgänglighet och anpassning
65 % har tagit fram egna riktlinjer eller arbetar utifrån kommunens rekommendation
58 % erbjuder ingen information på webben kring hur tillgängliga lokalerna är

Allmänheten om tillgänglighetsfrågors viktighet
Kvinnor tycker att tillgänglighet i idrottshallen är viktigare än vad män gör
Unga tycker att tillgänglighet i idrottshallen är viktigare än vad äldre gör
85 % av boende i Sydsverige tycker att tillgänglighet i idrottshallen är mycket viktigt. Motsvarande siffra i Östra Mellansverige och Stockholmsområdet är 72 procent.

*FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning , antogs av Sverige 2008, (artikel 30, punkt 5)
** Undersökningen genomfördes av TNS Sifo via telefonintervjuer till ansvariga på idrottsanläggningar i Sverige den 27 maj - 10 juni på uppdrag av KONE och Parasport Sverige. 129 respondenter fick svara på 8 frågor. Undersökningen finns i sin helhet i PDF i högerkolumnen.
*** En tillgänglighetsplan kan se ut på många olika sätt men ska i grunden visa hur hinder mot tillgänglighet och användbarhet bör hanteras i byggnader, lokaler och allmänna platser.
**** Telefonintervjuer 13 - 14 juni 2016 med 500 respondenter.

Cookies

Vi använder cookies för att optimera webbsidans funktionalitet och för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Om du godkänner alla cookies, klickar du på "acceptera"-knappen. Du kan läsa mer om vår datahantering i vår sektretesspolicy.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Visit country site